1397/12/13
پیام تبریک به مناسبت ارتقای مرتبه علمی دانشیاری
سرکار خانم دکتر فیروزکوهی
1397/10/23
اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان روانپزشکی بهاران
اعتباربخشی آموزشی بیمارستان
1397/08/03
20 اکتبر روز جهانی استئوپروز
همایش روز جهانی استئوپروز
1397/08/02
همایش هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت
اطلاع رسانی هپاتیت