1397/10/23
اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان روانپزشکی بهاران
اعتباربخشی آموزشی بیمارستان
در راستای اجرای برنامه اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های کشور از بیمارستان و واحد های آموزشی بازدید بعمل آمد.
1397/08/03
20 اکتبر روز جهانی استئوپروز
همایش روز جهانی استئوپروز
1397/08/02
همایش هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت
اطلاع رسانی هپاتیت
1397/07/18
هفته تربیت بدنی و ورزش
با قلب خود مهربان باشید