1400/03/23
بازدید میدانی اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان
بازدید میدانی اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان
بازدید میدانی اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان
1400/03/23
آموزش نسخه نویسی الکترونیکی به پرسنل آزمایشگاه
آموزش نسخه نویسی الکترونیکی به پرسنل آزمایشگاه
1400/03/23
آموزش نسخه نویسی الکترونیکی به پزشکان بیمارستان
آموزش نسخه نویسی الکترونیکی به پزشکان بیمارستان
1400/02/05
مصاحبه با پرسنل پژوهشگر و استف آموزشی بیمارستان بهاران
مصاحبه با پرسنل پژوهشگر و استف آموزشی بیمارستان بهاران
1398/10/22
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از بیمارستان بهاران
1398/08/26
برگزاری کارگاه پدافند غیر عامل
برگزاری کارگاه پدافند غیر عامل
1398/01/11
دید و بازدید نوروزی ریاست محترم بیمارستان بیمارستان
دید و بازدید نوروزی ریاست محترم بیمارستان بیمارستان و جمعی از مدیران بیمارستان