داروهای روانپزشکی بازنگری99

داروهای روانپزشکی بازنگری99

   دانلود : هالوپریدول.pdf           حجم فایل 1508 KB
   دانلود : لیتیم.pdf           حجم فایل 1585 KB
   دانلود : لاموتریژین.pdf           حجم فایل 1422 KB
   دانلود : کوئتیاپین.pdf           حجم فایل 1371 KB
   دانلود : کلوزاپین.pdf           حجم فایل 1632 KB
   دانلود : کاربامازپین.pdf           حجم فایل 1589 KB
   دانلود : فلوکستین.pdf           حجم فایل 1487 KB
   دانلود : سدیم_والپروات.pdf           حجم فایل 1575 KB
   دانلود : تری_فلئوپرازین.pdf           حجم فایل 1445 KB
   دانلود : بی_پریدین.pdf           حجم فایل 1300 KB
   دانلود : _ریسپریدون.pdf           حجم فایل 1635 KB
   دانلود : _الانزاپین.pdf           حجم فایل 2224 KB

واحد آموزش پرستاری

محتوای مرتبط