آموزش کارکنان

آموزش

   دانلود : مقیاس_برادن.pdf           حجم فایل 578 KB
   دانلود : راهنمای ارزیابی و پیشگیری زخم فشاری_.pdf           حجم فایل 460 KB
   دانلود : احیای قلبی و ریوی پیشرفته فومنی محسن ابادی2015.pdf           حجم فایل 2690 KB
   دانلود : مهمترین_داروهای_روانپزشکی1.pdf           حجم فایل 844 KB
   دانلود : مدیریت_اضطراب_در_بیماران_کوویید_19.pdf           حجم فایل 380 KB
   دانلود : گادلاین_CPCR.pdf           حجم فایل 191 KB
   دانلود : کتابچه_5_بیماری_شایع_روانپزشکی.pdf           حجم فایل 10601 KB
   دانلود : فرمت_گزارش_نويسي_در_بخش_روان.pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود : فرایند_پرستاری_در_اختلالات_روانی.pdf           حجم فایل 1653 KB
   دانلود : طبقه_بندی_تشخیص_های_پرستاری.pdf           حجم فایل 201 KB
   دانلود : شرح_حال_و_معاینه_وضعیت_روانی.pdf           حجم فایل 870 KB
   دانلود : راهنمای_ارزیابی_اولیه_اعصاب.pdf           حجم فایل 1207 KB
   دانلود : داروهای_ترالی_احیا.pdf           حجم فایل 836 KB
   دانلود : جزوه_آموزش_به_بیمار.pdf           حجم فایل 844 KB
   دانلود : تحویل_و_تحول_بر_اساس_sbar.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : پروتکل_ترخیص_اسمارت.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : آموزش_به_بیمار.pdf           حجم فایل 2870 KB
   دانلود : ارزیابی_بدو_ورود_بیماران_.pdf           حجم فایل 1871 KB
   دانلود : احیا_قلبی_ریوی_پیشرفته.pdf           حجم فایل 1476 KB

واحد آموزش پرستاری

محتوای مرتبط