لیست خدمات رایج در بیمارستان

 

  کلیه خدمات رایج در بیمارستان روانپزشکی بهاران

نام خدمت واحد انجام دهنده خدمت شماره تلفن
EEG  (نوار مغز) واحد نوار مغز(خانم جاندوست - خانم وظیفه) 210
EKG (نوار قلب) بخش های بستری درمانی (233-269-241-237)
Test IQ کلینیک اعصاب و روان (خانم کیانی) 213
Test MMPI کلینیک اعصاب و روان (خانم کیانی) 213
تست ارزیابی بالینی کلینیک اعصاب و روان (خانم کیانی) 213
روانشناسی فردی کلینیک اعصاب و روان (روانپزشک)
212
روانشناسی گروهی کلینیک اعصاب و روان (روانپزشک) 212
خانواده درمانی کلینیک اعصاب و روان (روانپزشک) 212
ECT (الکتروشوک) اتاق الکتروشوک(خانم حاندوست) 240
ترک اعتیاد (MMT) + سم زدایی درمانگاه ترک اعتیاد(خانم فرهادی) 215
آزمایشگاه آزمایشگاه(خانم مهرجو) 223
بستری کتر از 6 ساعت پذیرش بیمارستان 202
بخش های بستری( زنان - مردان1 -مردان 2 - اورژانس) بخش خای درمانی (233-269-241-237)


ویژه مراجعین

محتوای مرتبط