درآمد و بیمه گری

 

نام و نام خانوادگی مسئول واحد: آقای یوسف رحمانزائی

 

شرح وظایف واحد:


تهیه ،تنظیم و ارسال اسناد بیماران بستری (مهمترین آن بررسی اسناد از لحاظ تاریخ و نحوه نگارش،اعتبار دفترچه ها،کنترل مهر و امضاء و پیوست فرمهای اورژانس قبل از تحویل و ارسال اسناد به سازمانهای بیمه گر(در بخش بستری)،جمع آوری کلیه نسخ واحدها(پاراکلینیک –ویزیت-خدمات اعم از نوارقلب،سوچر و ....)تهیه ، تنظیم و کنترل نسخ مذکور،لیست گیری و ارسال به سازمانهای بیمه گر(بخش سرپایی)

مسئولیت و اهداف:
- کسب دستور برنامه کار از مسئول مربوطه (رئیس حسابداری)
- بررسی و نظارت مستمر بر نحوه فعالیت کارکنان واحد ترخیص ، صندوق و درآمد
- تهیه گزارش صندوق به صورت روزانه جهت واریز درامد به حساب بیمارستان
- کنترل صورتحسابهای بیماران بستری
- تحویل اسناد و مدارک و صورتحسابهای ماهانه به سازمان های بیمه و مراکز طرف قرارداد
- دریافت صورت کسور از سازمان های بیمه گر و سایر مراکز طرف قرارداد
- ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات مربوطه به درآمد های نقدی و غیر نقدی در سامانه های مربوطه
- هماهنگ کردن واحد ترخیص و بخشها
- انجام سایر امور محوله مربوطه طبق دستور مقام ما فوق واحد درآمد

شرح وظایف واحد درآمد
1)پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه HIS (سیستم اطلاع رسانی بیمارستانی)
2) آموزش پرسنل بخش های مختلف بیمارستانی در جهت ثبت کلیه خدمات انجام شده به بیمار و واحد های سرپایی و بستری
3)پیگیری در خصوص مطالبات از بیمه ها
4)پیگیری در خصوص علل کسورات و شناسایی علل آنها و بازگشت آنها به مسئولین هر بخش در کاهش هر چه بیشتر کسورات
5)تهیه گزارش ماهانه کارکرد پزشکان و پروسیجرها و خدمات انجام شده برای بیماران
6)برنامه بازدید از بخشهای بیمارستان و نظارت بر حسن اجرای عملکرد بخشها
7)جلسات مداوم با واحدها ی مختلفی همچون داروخانه ، آزمایشگاه ، ،آشنایی با برنامه HIS .
8)دریافت مابه التفاوت از بیمار در خصوص دارو و لوازم مصرفی که در تعهد سازمان های بیمه گر نمی باشد .
9)تهیه جداول هزینه و درآمد بخشهای بیمارستانی
11)تهیه درصد کسورات به صورت ماهانه
16)ارسال صورتحسابها به سازمان های بیمه گر در فرصت تعیین شده
17)کنترل اسناد بیمه ای به منظور جلوگیری از کسورات و افزایش درآمدی
18)نظارت بر حسن اجرای قوانین شورای عالی بیمه با بررسی کسورات سازمان های بیمه گر
19)سازمان دهی فعالیتهای مربوطه به واحد درآمد و تقسیم مسئولیت
20)اتخاذ راه کارهای عملیاتی به منظور افزایش درآمد
21)ارسال آمارهای مالی (بصورت دوره های روزانه آمار MCMC , و یک ماهه آمار HSE و 6 ماهه مثل مصدومین ترافیکی ، و نیازمندان به معاونت درمان و وزارتخانه)

 

مراحل ترخیص بیمار
1)    تسلیم پرونده های ترخیص شده توسط بخش بستری بیمارستان به واحد ترخیص
2)    چک کردن خدمات ثبت شده در پرونده بیمار و سیستم
3) پرونده پس از کنترل جهت مدارک لازم (کپی دفترچه+برگه دفترچه +اعتبار دفترچه+معرفی نامه از سازمان های طرف قرارداد بیمه+صورتحساب واریزی تحویل بیمار یا همراه بیمار می گردد)
4) چنانچه بیمار مدارکی جهت بیمه تکمیلی بخواهد و پس از ارائه مدارک به بیمار صورتحساب صادر و تحویل بیمار می گردد

5)صورتحساب بیمار از سیستم پرینت گرفته شده و ضمیمه مدارک بیمه ای بیمار گردیده و روز بعد توسط مسئول مربوطه جمع آوری کنترل شده و به واحد درآمد جهت بررسی نهایی انتقال می یابد .
6) در پایان ماه تمام صورتحسابهای بستری و سرپایی توسط مسئول درآمد کنترل و موارد کسورات تا جای ممکن برطره و آماده ارسال به سازمانهای بیمه گر می گردد .

 

توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین:
راهنمایی کلیه بیماران جهت ارائه مدارک لازم ،پیوست اسناد ارسالی و نحوه اجرای مفاد قراردادهای سازمانهای بیمه گر.

 

فرایند ترخیص بیمار


واحدهای اداری

محتوای مرتبط