چشم انداز

 

آرمان ما این است که با اتکال به قدرت لایزال پروردگار و به مدد ایمان و وجدان کاری و تلاش گروهی کارکنان به عنوان بیمارستان پیشرو در سلامت روان از طریق آموزش کارکنان در جهت ایمنی و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات آموزشی ، پژوهشی و درمانی با بکار گیری علم و تحقیق ، یکی از قطبهای برتر جنوب شرق کشور شناخته شویم .

ارزش ها

 • ارج نهادن به ارزشهاي دین مبین اسلام
 • ارج نهادن به ارزشهاي اخلاقی وانسانی دربیمارستان
 • رعایت منشورحقوق  بیمار
 • اجراي طرح تکریم ارباب رجوع
 • ایجادمحیطی امن وآرام براي پرسنل وبیماران
 • فراهم نمودن شرایط رفاهی پرسنل درحدامکان
 • توجه به مدیریت مشارکتی
 • کیفیت مطلوب سیستم آمارواطلاع رسانی بیمارستان
 • استقرارنظام شایسته سالاري
 • رعایت عدالت در ارائه خدمات
 • مسئولیت اجتماعی و زیسا محیطی
 • قانونمداری

درباره ما

محتوای مرتبط