تغذیه

 

مسئول واحد تغذیه : خانم مریم سرگزی


         فعالیت های واحد تغذیه :

 1. مشاوره تغذیه و رژیم درمانی به بیماران
   
 2. مدیریت خدمات غذایی بیمارستان

 

 

شرح وظایف  مسئول بخش تغذیه

 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بخش تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان
 • تهیه و تدوین فرآیند مدیریت خدمات غذایی بیمارستان
 • نگهداری، پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح بیمارستان
 • تعامل نزدیک با کارشناسان تغذیه معاونت درمان مربوطه جهت برنامه ریزی های مرتبط
 • همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان برای نظارت بر وضعیت بهداشت و سلامت کارکنان بخش تغذیه
 • همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان برای نظارت بر وضعیت بهداشت اماکن ارائه خدمات غذایی و تامین ایمنی کارکنان و محیط
 • همکاری با سایر بخش های اجرایی از جمله اعضاء تیم درمان، پرسنل بخش تغذیه و مقام مافوق درجهت بهبود ارائه خدمات غذایی
 • مدیریت و نظارت بر انجام تحقیقات کاربردی در واحدهای تحت پوشش جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات تغذیه ای
 • شرکت در دوره های آموزشی به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز
 • برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی بهداشت و تغذیه برای پرسنل واحد مدیریت خدمات غذایی با همکاری کارشناس بهداشت محیط
 • برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تغذیه ای برای پرسنل بیمارستان (پزشکان، پرستاران و...) با هماهنگی کارشناس تغذیه معاونت درمان 

 • تهیه و تدوین متون آموزش تغذیه جهت بیماران
 • سرپرستی و نظارت بر فرآیند آماده سازی محلول گاواژ
 • تهیه و تنظیم برنامه غذایی پرسنل مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت
 • تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت
 • مدیریت و سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت های کارشناسان تغذیه بیمارستان و کارکنان بخش تغذیه و تقسیم وظایف پرسنل تحت سرپرستی
 • برآورد و اعلام نیروی انسانی مورد نیاز بخش تغذیه منطبق با آیین نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها به مقام مافوق (چینش نیرو در راستای استاندارد های اعتباربخشی بیمارستان ها(
 • اصلاح ساختار فیزیکی آشپزخانه و تطبیق آن با شرایط بهداشتی در همکاری با مسئول بهداشت محیط HACCP نظارت بر استقرار مراحل مرتبط
 • نظارت بر نحوه رعایت الزامات و استانداردهای خدمات غذایی توسط پیمانکار (در صورتی که برون سپارس انجام گرفته است(
 • اجرای استاندارد های اعتباربخشی بخش تغذیه در بیمارستان
 • تشکیل کمیته تغذیه و رژیم درمانی به شکل دوره ای در صورت نیاز
 • جمع آوری اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های بخش تغذیه و بکارگیری نتایج در برنامه ریزی های آتی
 • بررسی گزارشات و آمار بخش تغذیه و ارسال بازخورد های دوره ای (ارائه گزارش- روند تغییر شاخص ها و ...) به معاونت درمان دانشگاه

 

 

شرح وظایف  کارشناس مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

 • تهیه و تدوین فرآیند مشاوره تغذیه جهت بیماران بستری و سرپایی
 • نگهداری و به روز رسانی و اجرای دستورالعمل ها، پروتکل ها و استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه
 • هماهنگی و همکاری منظم با تیم درمانی (پزشکان، پیراپزشکان) در برنامه ریزی درمان بیماران
 • هماهنگی و همکاری با کارشناس مدیریت خدمات غذایی و سایر کارشناسان بخش تغذیه
 • انجام تحقیقات کاربردی جهت ارتقاء کیفیت خدمات مشاوره تغذیه
 • شرکت در دوره های آموزشی به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز
 • برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تغذیه ای برای پرسنل بیمارستان (پزشکان، پرستاری و...) با هماهنگی کارشناس تغذیه معاونت درمان
 • برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تغذیه برای پرسنل واحد مدیریت خدمات غذایی
 • تهیه و تدوین متون آموزشی تغذیه جهت بیماران بستری و سرپایی
 • آموزش بیماران و همراه بیمار در خصوص رژیم غذایی بیمار به شکل حضوری
 • نظارت بر تکمیل فرم ارزیابی اولیه تغذیه ای بیماران بستری
 • نظارت بر نحوه تهیه محلول های گاواژ و محلول های تجاری مورد نیاز بیماران
 • ارزیابی تغذیه ای بیماران واجد شرایط بر اساس فرم های ارزیابی تخصصی اولیه و نهایی و ارائه مشاوره به آنها
 • تکمیل فرم ارزیابی تخصصی نهایی و ارائه مشاوره به موارد درخواستی از سوی پزشک
 • ارائه خدمات مشاوره ای بر اساس دستورالعمل ها، پروتکل ها و استانداردهای ملی و بین المللی
 • برنامه ریزی تغذیه ای و تنظیم رژیم غذایی منحصر به فرد بیمار واجد شرایط
 • توجه به عادات فرهنگی، مذهبی و علایق غذایی بیمار در تنظیم برنامه غذایی بیمار بستری
 • پیگیری روند درمان بیمار بستری با همکاری سایر اعضاء تیم درمان بر اساس مراقبت تغذیه ای ارائه شده
 • تنظیم فرمول تهیه گاواژ بیمار واجد شرایط
 • نظرسنجی رضایتمندی بیماران بستری و سرپایی از خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستان
 • پیگیری روند درمان بیمار پس از ترخیص
 • فعال نمودن کلینیک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران سرپایی
 • جمع آوری اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های بخش تغذیه و بکارگیری نتایج در برنامه ریزی های آتی
 • ارزیابی کیفی نحوه ارائه مشاوره تغذیه و تنظیم گزارش کار در مورد کمیت و کیفیت خدمات مشاوره تغذیه ای، پیشرفت ها و مشکلات به مقام مافوق
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه به مقام مافوق و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود
 


واحدهای اداری

محتوای مرتبط