کارگزینی

مسئول واحد : خانم توفیق منش

 

امور اداری متشکل از واحدهای کارگزینی و بایگانی می‌باشد. امور اداری در طبقه اول ساختمان اداری واقع شده است.

 

شرح وظایف:

 

 • نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و واحدهای تحت سرپرستی
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 • شرکت در کمسیونها،سمینارها،کمیته‌ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
 • پیش نویس احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 • نظارت بر امور ارزشیابی سالانه کارکنان
 • نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد
 • تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه بیمارستان و پیش بینی نیازهای فنی،اداری و تجهیزاتی
 • انجام امور تدارکاتی بیمارستان بر طبق ضوابط مورد عمل سازمان با همکاری امور مالی
 • انجام امور اداری، پرسنلی بیمارستان بر طبق قوانین و مقررات
 • دستور انجام فعالیت های تعمیراتی و نگهداری از شبکه های برق، آب، گاز، تلفن، تاسیسات و ...
 • حفاظت از ساختمان ها، اموال و دارایی های بیمارستان و انجام خدمات لازم در مواقع اضطراری
 • انجام امور مربوط به تامین وسایل و تجهیزات واحدهای تابعه، تامین و دوخت البسه
 • نظارت بر بهداشت و نظافت محوطه بیمارستان و نگهداری و تعمیرات اساسی ساختمان و تجهیزات
 • تنظیم برنامه کار نگهبانان و خدمتگزاران بیمارستان در ساعات مختلف
 • کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه به محوطه بیمارستان
 •  برقراری انتظامات داخل ساختمانها و محوطه بیمارستان
 • اجرای خط مشی های سازمان
 •  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 • سازمان دهی فعالیت های مربوط به تقسیم کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

 


واحدهای اداری

محتوای مرتبط