امور مالی و حسابداری

مسئول واحد : آقای مهدی بشام نارویی

موبایل : 09155437853

تلفن :33518354

سوابق :

 1386 تا 1389  عامل مالی معاونت درمان

1389 تا 1392 عامل مالی معاونت غذا و دارو

1392 تا 1394 عامل مالی بیمارستان خاتم

1394 تا 1396 عامل مالی معاونت غذا و دارو

1936 تا 1398 عامل مالی معاونت درمان

 

 

 

کلیه بخشهای این واحد مجهز و متصل به شبکه کامپیوتری بوده و با سیستم یکپارچه مالی با سایر واحدها مرتبط و تمامی امور مالی توسط سیستم کامپیوتری راهبری می‌شود.

در تمام مراحل بستری و ادامه ترخیص بیمار، اطلاعات مالی و هزینه های مربوط به خدمات انجام شده در سیستم منعکس می‌شود. در نهایت بیمار در موقع ترخیص این اطلاعات را طی صورتحساب کامپیوتری دریافت و وجه آن را به صندوق بیمارستان واریز می‌نماید.

امور مالی در طبقه دوم ساختمان اداری واقع شده است.

 

شرح وظایف:

 

اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی

 • راهنمایی و کنترل کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها
 • گردآوری ˛ نگهداری و مطالعه دقیق قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالی
 • نظارت بر امور مالی بیمارستان و نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها
 • نظارت و مراقبت بر حفظ اسناد ˛ دفاتر و مدارک مالی و امضاء اسناد و مکاتبات مالی بیمارستان
 • نگهداری حساب اموال و نظارت بر ورود و خروج اموال بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
 • نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها ˛ سپرده ها و اوراق بهادار بیمارستان
 • درخواست تنخواه گردان پرداخت از ذیحسابی به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل بر اساس آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه
 • واگذاری تنخواه گردان با تایید مسئولین به کارپردازهای بیمارستان بر اساس آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز به موقع ان
 • تامین اعتبار درخواست های خرید پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوطه(در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرایی تعیین و ابلاغ می گردد)
 • درخواست وجه ازذیحسابی بر اساس تخصیص های صادره برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها بر اساس دستورالعملهای مربوطه
 • پرداخت هزینه های واحد تا حد اعتبارات مصوب تخصیص یافته در برنامه مربوطه پس از طی مراحل تشخیص ˛تامین اعتبار، تسهیل و حواله
 • پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با مقررات و قوانین بر اساس دستورالعملهای مربوطه و مراقبت در واریز به موقع آن
 • انجام اقداماتلازم در مورد دریافت و تمرکز وجوه سپرده و تضمینات و ارسال آن به ذیحسابی و استرداد به موقع آن به ذینفع با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور
 • درخواست افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز از ذیحسابی
 • مراقبت بر وصول و ایصال درآمدها برابر مقررات قانونی و دستورالعملهای مربوطه و انتقال درآمدهای وصولی قابل انتقال به حسابهای مربوطه
 • نگهداری و تهیه و تنظیم حسابها و صورتهای مالی و تراز عملیات و امضاء آنها و نگهداری اسناد و مدارک مالی مربوطه
 • تحویل اسناد هزینه ها و تراز ماهیانه حسابها و گزارش مالی به ذیحسابی دانشگاه و رفع نواقص از اسناد و صورتحساب های واخواهی شده
 • همکاری در تهیه و نتظیم بودجه پیشنهادی با مدیریت بیمارستان
 • اعلام عملکرد به مدیریت تشکیلات ˛ آموزش و بودجه برنامه ای
 • نظارت بر تهیه و تنظیم لیست حقوق کارکنان و مراقبت در پرداخت حقوق پس از دریافت وجه از ذیحسابی
 • تهیه گزارشات لازم و انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق برابر قوانین و مقررات مربوطه
   دانلود : آشنایی با واحد امور مالی           حجم فایل 330 KB

واحدهای اداری

محتوای مرتبط