مددکاری

مسئول  مددکاری: خانم سیف اللهی

 

 مددکاری اجتماعی در جنب  ساختمان  ترخیص  واقع شده است.

 

معرفی واحد

 

واحد مددکاری بیمارستان با هدف کمک به بیمار و خانواده آنان و با تکیه بر توانایی ها و استفاده از منابع موجود با رعایت اصل رازداری حرفه ای برای حل مشکل یا رفع نیاز مددجویان اقدام کرده تا مددجویان به استقلال نسبی و رضایت خاطر دست پیدا کنند.

فعالیتهای واحد :

1-     برقراری ارتباط حرفه ای با بیماران و همراهان وی وارائه خدمات مشاوره ای به آنان به منظور کاهش اضطراب و دریافت اطلاعات لازم در مورد مشکلات اجتماعی و خانوادگی آنها (تعامل با بیمار و خانواده)

2-     هماهنگی با تیم درمان در خصوص رفع مشکلات بیماران مراجعه کننده و یا همراهان آنان (تعامل با اعضای درمان)

3-     ارائه خدمات مشاوره، ارجاع و پیگیری امور بیمه ای بیماران سرپایی و بستری (تعامل با بیمه خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، کمیته امداد روستایی و...)

4-      راهنمایی و معرفی بیماران و خانواده آنان جهت استفاده از امکانات پزشکی و توانبخشی و حمایتی سایر مراکز با در نظر گرفتن محل سکونت آنها (تعامل با بیمارستانها، مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و ...)

5-     مصاحبه و مساعدت مالی و ثبت در رایانه برای بیمارانی که جهت پرداخت هزینه های سرپایی فاقد بضاعت مالی می باشند

 

ب -دوره  بستری

 

1-     مراجعه روزانه به بخش ها و اوژانس بیمارستان با هدف موردیابی و پیگیری های لازم

2-     تعهد پرونده بیماران بستری که فاقد بضاعت مالی، بیمه و یا بدون همراه و ارجاعی از اورژانس تهران و یا مقام قضایی باشند.

3-     ارزیابی اجتماعی مددجویان و ثبت مسائل و مشکلات آنها از طریق ارتباط و مصاحبه با بیمار و خانواده با رعایت اصل رازداری حرفه ای(ثبت در دفتر اطلاعات بیماران نیازمند)

4-     برقراری ارتباط با سایر موسسات درمانی، بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و حمایتی  جهت استفاده از امکانات و تسهیلات آنان به منظور رفع نیازمندی های بیماران و خانواده آنها

5-     مصاحبه با بیماران و خانواده به منظور افزایش آگاهی و جلب همکاری آنان در پیشبرد روند درمان

 

6-     ایفای نقشهای رابطوcase study  به منظور تقویت ارتباط و هماهنگی تیم درمان با خانواده و سایر نهادهای اجتماعی

7-     همکاری با تیم درمان در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی برای بیماران مزمن اعصاب و روان

8-     شرکت در ویزیت اساتید به عنوان یکی از اعضای تیم درمان رابط بین بیمار و خانواده

9-     تهیه و ارائه گزارش از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی مددجویان بر حسب درخواست مراجع قضایی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و غیره...

10-   تعامل با سایر بیمارستانها دانشگاهی و مراکز غیر دانشگاهی جهت تعیین نوبت مشاوره و سایر خدمات پاراکلینیکی و اعلام وقت به بخش بستری و اعلام به خانواده جهت مراجعه و حضور و همراهی بیمار در ساعت مقرر

11-   تعامل با کمیساریای سازمان ملل متحد و موسسه ایراک، اورژانس اجتماعی، زندان، مرکز مداخله در بحران، مرکز کاهش آسیب زنان،MSF، ستاد پذیرش بیماران مزمن روان، دادسراها، کلانتری، پزشکی قانونی، کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، هلال احمر

12-   پیگیری شناسائی و تعیین هویت بیماران مجهول الهویه و بی سرپرست (تعامل با کلانتری و دادسرای ویژه سرپرستی)

13-   مکاتبه، مراجعه و ارسال مدارک به خیرین

14-   مکاتبه با کمیته امداد امام خمینی جهت اسکان بیماران و خانواده آنان به صورت موقت

15-   مکاتبه با کمیته امداد امام خمینی جهت تهیه بلیط برای بیمار و یا خانواده جهت بازگشت به شهرستان محل اقامت

16-   پیگیری و پاسخ به نامه های ارسالی از سوی بهزیستی، دادسرا، کلانتری، پزشکی قانونی در خصوص اعلام هرگونه نتیجه بستری بیمار (در مواردی تعامل با پزشک معالج)

17-   ثبت و ضبط اسناد و مدارک بیماران بستری بدون همراه و ارجاعی از مراجع قضایی

18-   بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بیمار و همکاری با تیم درمان جهت تشخیص لزوم نگهداری بیماران مزمن روان در بخش های نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی (تعامل با مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی)

19-   آگاه سازی خانواده های متقاضی ترخیص یا رضایت شخصی جهت اطلاع از عواقب ترخیص بدون دستور پزشک معالج و قطع درمان و ارائه توصیه های لازم جهت لزوم پیگیری درمان در خارج از بیمارستان

20-   شناسایی منابع موجود درجامعه و بهره گیری از آن به نفع بیماران و خانواده آنان (تعامل با بهزیستی خیرین کمیته امداد و ...)

21-   مستند سازی فعالیتها و مکاتبات

22-   شرکت در جلسات و کمیته های بیمارستانی

 

 

ج-زمان ترخیص و پس از آن

 

1-      پیگیری فرآیند ترخیص بیماران با تشخیص تیم درمان و آماده سازی بیماران جهت ترخیص از بیمارستان (مصاحبه و مذاکره با خانواده، اعلام ترخیص بیمار)

2-     کمک در جهت رفع مشکلات موجود در خانواده بیمار و ایجاد زمینه پذیرش وی در کانون خانواده (خانواده هایی که از ترخیص بیمار خودداری کرده و به نوعی پاسخگوی تماسها و پیگیری مددکار نیستند)

3-     بررسی موانع قانونی ترخیص بیماران (تعامل با اداره سرپرستی، دادسرا، کلانتری)

4-     بررسی وضعیت اقتصادی و مالی بیماران به منظور نظارت بر میزان پرداخت هزینه های درمانی (تعامل با خیرین، کمیته امداد، سازمان بهزیستی)

5-     نظارت بر فرآیند ترخیص بیمار با بخشهای بستری جهت تحویل آنها به خانواده، سایر افراد حقیقی و حقوقی مجاز

6-     تأیید فرم مدد برگ تکمیل شده و ارسال آن جهت تأیید نهایی به مقام مافوق

        د-وظائف واحد مددکاری در رابطه با بیمارستان و پیشبرد اهداف درمانی

1-     ارائه نظرات و پیشنهادات جهت ارتقاء کیفی خدمات واحد مددکاری اجتماعی به مقام مافوق

2-     همکاری در جلب مشارکت موسسات و نهادهای مرتبط در خصوص دریافت خدمات بهداشتی درمانی و بهره گیری مناسب از آنان جهت حل مشکلات بیماران (تعامل با سازمان ها و ادارات بهزیستی، کمیته امداد، خیرین)

3-     شرکت فعال در جلسات هماهنگی متشکله در واحد مددکاری به منظور بررسی مشکلات موجود

4-     ارائه گزارش های ماهانه و یا موردی مربوط به فعالیت های واحد مددکاری به مقام مافوق

5-     انجام سایر امور محوله در رابطه با حرفه مددکاری از طریق مقام مسئول

6-     شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت و جلسات و همایشهای مرتبط

 

 

   دانلود : آشنایی با واحد امور مددکاری           حجم فایل 437 KB

واحدهای اداری

محتوای مرتبط