فرایند پذیرش بیمار

  نحوه پذیرش بیماران :

  •  داشتن دستور بستری از روانپزشکان بیمارستان
  •   مشخص نمودن بخش بستری و پزشک معالج
  • داشتن دفترچه بیمه درمانی با تاریخ اعتبار معتب

 

          1- درصورت داشتن بیمه روستایی مهر ارجاع الزامی می باشد

          2- در صورت داشتن کارت کمیته امداد فرم ارجاع از کمیته امداد الزامی می باشد

           3-در صورت سرباز بودن بیمار و داشتن دفترچه نیروی مسلح ، معرفینامه از محل خدمت الزامی می باشد.

          4-در صورت داشتن بیمه تکمیلی معرفینامه از بیمه مذکور در هنگام پذیرش تا پایان روز ترخیص ، تحویل نماید در غیر اینصورت   ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

  • پذیرش بیمار و تکمیل اطلاعات بیمار و اخذ رضایت نامه ها و تعهد نامه ها از همراهی بیمار.
  • ارجاع بیمار جهت واریز وجه پیش پرداخت بستری و تایید فیش پرداختی توسط واحد مالی.
  • تحویل فیش واریزی به واحد پذیرش و تکمیل و تحویل پرونده بستری و راهنمایی بیمار به بخش مورد نظر.

 


ویژه مراجعین

محتوای مرتبط