چشم انداز


 

 

این مرکز قصد دارد با اتکال به خداوند متعال تا سال 1396 به عنوان بیمارستان پیشرو در سلامت روان از طریق آموزش

 

 کارکنان در جهت ایمنی و ارتقای مستمر کیفیت خدمات آموزشی ، پژوهشی و درمانی با بکارگیری علم و تحقیق قطب برتر

 

جنوب شرق کشور شناخته شود .