هرمزی


 

دکتر هرمزی

استادیار  عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

   دانلود : Dr.Hormozi.pdf           حجم فایل 107 KB