نحوه پذیرش


  نحوه پذیرش بیماران :

 

  •  داشتن دستور بستری از روانپزشکان بیمارستان

 

  •   مشخص نمودن بخش بستری و پزشک معالج

 

  • داشتن دفترچه بیمه درمانی با تاریخ اعتبار معتبر

          1) درصورت داشتن بیمه روستایی مهر ارجاع الزامی می باشد

 

          2) در صورت داشتن کارت کمیته امداد فرم ارجاع از کمیته امداد الزامی می باشد

 

          3) در صورت سرباز بودن بیمار و داشتن دفترچه نیروی مسلح ، معرفینامه از محل خدمت الزامی می باشد.

 

          4) در صورت داشتن بیمه تکمیلی معرفینامه از بیمه مذکور در هنگام پذیرش تا پایان روز ترخیص ، تحویل

 

              نماید در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

  • پذیرش بیمار و تکمیل اطلاعات بیمار و اخذ رضایت نامه ها و تعهد نامه ها از همراهی بیمار.

 

  • ارجاع بیمار جهت واریز وجه پیش پرداخت بستری و تایید فیش پرداختی توسط واحد مالی.

 

  • تحویل فیش واریزی به واحد پذیرش و تکمیل و تحویل پرونده بستری و راهنمایی بیمار به بخش مورد نظر.