منشور حقوق بیمار


منشور حقوق بيمار

دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

اطلاعات باید به نحومطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

ارائه خدمات باید میتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت و رعایت اصل رازداری) باشد.

دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است .

ایمنی بیمار باید در راستای ارتقاء کیفیت خدمات بالینی تامین گردد.

 

بیمارستان روانپزشکی بهاران