رسالت بیمارستان


 

 

ماموریت بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشکی بهاران زاهدان

 1 ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی –درمانی و مراقبت های مبتنی بر استانداردها، ایمنی بیمار و بهبود کیفیت

 

 2  آموزش و ارزیابی نیروهای کارآمد با انگیزه علمی و توان عملی درجهت بهبود و آرامش مددجویان و کاهش زمان

 

     بستری در راستای اهداف دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از امکانات همراه با تعامل مثبت

 

بیمارستان روانپزشکی بهاران1393