بخش مردان 2


 بخش مردان دو

 

  تعداد روانشناسان:           1 نفر کارشناس ارشد

 

  تعداد روانپزشکان :           4 نفر

 

  تعداد پرستاران:                8 نفر

 

  تعداد بهیاران:                   7 نفر

 

  تعداد کمک بهیاران:          2 نفر

 

  تعداد تخت های فعال بخش:            22 تخت