بخش مردان 1


 بخش مردان یک

 

  تعداد روانشناسان:           1 نفر کارشناس ارشد

 

  تعداد روانپزشکان :           5 نفر

 

  تعداد پرستاران:                8 نفر

 

  تعداد بهیاران:                   2 نفر

 

  تعداد کمک بهیاران:          3 نفر

 

  تعداد تخت های فعال بخش:            23 تخت