امروز » جمعه ٠١ بهمن ١٣٩٥   /  نقشه سایت   /  English Site

صفحه اصلي > فارسی > واحدهای درمانی > آزمایشگاه 

آزمایشات

 

ﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻱ

 

ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﻨﺪ، ﺍﻭﺭﻩ ﻛﺮﺍﺗﻴﻦ، ‪CA ،P ،ALK-p ،SGPT ، SGOT،Na ،K

 

ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺘﻲ

 

 

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺍﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ

 

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﻟﻴﺘﻴﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

 

 

تجهیزات

 

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻛﻮﺑﺎﻱ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻱ

 

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ

 

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﻴﭙﺖ ﻫﺎ

 

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻦ ﻣﺎﺭﻱ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻱ

 

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺁﻧﺎﻟﻴﺰﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ K ، NA‪Lithum

 

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺟﻬﺖ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﺮﻡ

 

 

آمـار بازدیدکنندگان

  • بازدید کنندگان سایت - 171394
  • بازدید کنندگان امروز - 47
  • بازدید کنندگان صفحه حاضر - 549
  • بازدید کنندگان حاضر در سایت - 9
  • زمان تولید صفحه - 0.3050

طــراحی و پیـاده سازی [محسن دهقانی] واحـد IT بیمارستان بهاران