بازدید از بخش اورژانس بیمارستان

بازدید هیات اجرایی بیمارستان و مسئول فنی بیمارستان از بخش اورژانس و بررسی رون پرونده های بیماران و چالش ها و مشکلات آن ....