مسئول فنی بیمارستان

 

بازدید مسئول فنی بیمارستان/ مدیریت بیمارستان/ مسئول درآمد و مسئول HIS بیمارستان از پرونده های بیماران و بررسی چالش های آنها...