دستاوردها

  1. آموزش  دستیاران روانپزشکی
  2. آموزش  دانشجویان پزشکی
  3. آموزش به دانشجویان گروه  فیزیوتراپی ، گفتار درمانی ، دندانپزشکی ، پرستاری و مامایی ( درواحد های مربوطه)
  4. آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
  5. تامین حفظ و ارتقاء سلامت روانی آحاد مردم وارائه خدمات روانپزشکی مناسب بصورت سرپائی و بستری نیازمندان
  6. همکاری درفعالیتهای واحد بهداشت روانی معاونت بهداشتی جهت آموزش آحاد  جامعه به صورت سخنرانی و آموزش حضوری
  7. برگزاری کنگره های سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر 

 

 


آموزش

محتوای مرتبط