مسئول خدمات عمومی

 

مسئول خدمات : آقای محمد علی لطفی

 

شرح وظائف :

     حضور مرتب در محل کار و برنامه ریزی به منظور اجرای وظایف محوله.

آشنائی کافی با مقررات ایمنی و شیوه های پیشگیری خطرات ناشی از کار.

آشنائی کامل با نحوه پذیرائی و تشریفات مهمانداری.

توانائی سرپرستی کارگران خدماتی و ایجاد روحیه مشارکت و همکاری در آنها.

پیگیری و اقدام در جهت دریافت تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای امور خدماتی.

دقت ومراقبت در بکارگیری و استفاده صحیح و متناسب از ابزار کار.

اطلاع از مشکلات، موانع کاری و نواقص مشاهده شده و سعی در بهبود آنها و گزارش  به مافوق.

سرپرست خدمات عمومی جهت انجام کلیه امور تنظیفاتی

هماهنگی پرسنل خدمات جهت برگزاری مراسم و جلسات

تنظیم و تکمیل چک لیست خدماتی تنظیفات

دریافت فاکتور و درخواست خرید از کارپرداز و تنظیم اسناد مربوطه

تحويل دستگاهها و وسايل تعميري و ارسال آن به شركتها جهت تعمير

انجام  سایر وظایف محوله با نظر مافوق.


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط