برنامه کلینیک


 

برنامه درمانگاه روانپزشکی –روانشناسی (بیمارستان روانپزشکی بهاران)

 

ایام هفته

صبح ساعت 9/30  تا 13

درمانگاه روزانه ساعت

8 تا 13  MMT

بعد از ظهر 3 تا 7

شنبه

دکتر هرمزی

 

دکتر محبی

دکتر قیاسی

دکتر بخشانی –خانم کیانی

دکتر ذبیحی

دکتر محبی

یکشنبه

دکتر لشکری پور

 

-

دکتر کیانپور

دکتر مجاهد –خانم کیانی

دکتر هرمزی –دکتر ذبیحی

دکتر قیاسی

دوشنبه

دکتر لشکری پور

دکتر هرمزی

دکتر کیانپور

خانم کیانی

دکتر کیانپور

دکتر ذبیحی

دکتر محبی

سه شنبه

-

دکتر کیانپور

دکتر محبی

دکتر مجاهد - خانم کیانی

دکتر لشکری پور - دکتر قیاسی

دکتر قیاسی

چهارشنبه

دکتر لشکری پور

 

دکتر هرمزی

-

دکتر بخشانی –خانم کیانی

دکتر هرمزی –دکتر محبی دکتر قیاسی

دکتر محبی

پنجشنبه

دکتر محبی

 

دکتر قیاسی

دکتر مجاهد –خانم کیانی

دکتر قیاسی

-