منشور حقوق بیمار

  • دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
  • اطلاعات باید به نحومطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
  • حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
  • ارائه خدمات باید میتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت و رعایت اصل رازداری) باشد.
  • دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است .
  • ایمنی بیمار باید در راستای ارتقاء کیفیت خدمات بالینی تامین گردد.

 

بیمارستان روانپزشکی بهاران

 

 


درباره ما

محتوای مرتبط