منشور کارکنان

بسمه تعالی

 

«هرکس برای برآوردن نیاز بیماری بکوشد، چه آن را برآورده سازد و چه نسازد، از گناهانش خارج می شود، مانند روزی که از مادر زاده شده است.»

پیامبر گرامی اسلام(ص)

 

منشور حقوق کارکنان

 از آنجاییکه توفیق خدمت به بیماران و دردمندان  و نجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان، از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسانها برابر محسوب شده است و با توجه به اینکه لازمه خدمت به بیماران داشتن محیطی آرام و کارکنانی خدوم و با انگیزه می باشد و به جهت حفظ حقوق کارکنان عزیز و فداکاری که شبانه   روز در خدمت بیماران میباشند منشور حقوق کارکنان و پرسنل بیمارستان به شرح ذیل تهیه گردید تا با رعایت آن، خدمت متناسب با شأن و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد. حق  د  این منشور به معنی اختیار، توانایی و مصونیت است و کارکنان میتوانند در مواردی بزرگوارانه از حق خود بگذرند.

 

 1-پرسنل بیمارستان حق دارند در قبال ارائه مراقبت مطلوب و مؤثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام کامل قرار گیرند.

2-پرسنل بیمارستان حق دارند فقط در چارچوب وظایف قانونی و براساس اصول علمی و دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ارائه خدمت و روشهای درمانی اقدام نمایند.

3-پرسنل بیمارستان حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و مؤثر محیطی آرام و امن داشته باشند.

 4-پرسنل بیمارستان حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری احتمالی توسط بیماران و یا همراهان درامان باشند.

 5-پرسنل بیمارستان حق دارند علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود امتناع   نمایند.

 6- پرسنل بیمارستان حق دارند براساس شرح وظایف و زیر نظر مسئول مربوطه و براساس قوانین و مقررات در انجام وظایف قانونی خود مستقل باشند.

 7-پرسنل بیمارستان حق دارند از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، مأموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان برخورددار شوند.

 8-پرسنل بیمارستان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین ، در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند، برخوردار شوند.

 9-پرسنل بیمارستان حق دارند از آخرین دستورالعملها و روشهای نوین درمانی و آیین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنان میباشد در چارچوب مقررات بهره مند شوند.

 

 

مرکز آموزشی ، درمانی، تحقیقاتی و روانپزشکی بهاران


درباره ما

محتوای مرتبط