فعالیت های آموزشی


مورنینگ هفته ای 2 روز و 4 ساعت در هفته
راند آموزشی در بخش : هفته ای 6 روز و 6 ساعت در هفته
گراند راند و ژورنال کلاب هفته ای 2 ساعت در ماه 8 ساعت
کلاس تئوری جهت دستیاران در هفته 2 ساعت  درماه8 ساعت
کلاس تئوری جهت اینترنها  هفته ای 2 ساعت -   در ماه 8 ساعت
کلاس تئوری جهت کارآموزان هفته ای 2 ساعت توسط دستیاران  در ماه 8 ساعت
کنفرانس کارآموزان هفته ای 3 جلسه  - در ماه  12 جلسه