گروه روانپزشکی


 

مدیر گروه روانپزشکی آقای دکتر منصور شکیبا  - دانشیار گروه روانپزشکی

 

رسالت مدیر گروه :

 

 گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از گروه های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی می باشد که در راستای تقویت سیاست های دانشگاه
 
در زمینه های آموزش و درمان  بیماریهای روانی فعالیت می نماید . امید است با توجه به پشتکار و بار علمی اعضاء محترم هیئت علمی و استفاده روز
 
افزون از تکنولوژی های نوین و  حمایت های رئیس و معاونین محترم دانشگاه  و دانشکده پزشکی بتوانیم در آموزش دانشجویان پزشکی و دستیاران
 
روانپزشکی با استفاده از فرصت وجود تنوع در بیماران مراجعه کننده و امکانات آموزشی مناسب پزشکان و دستیارانی را تربیت نماییم که دانش کافی
 
در زمینه بیماریهای روانپزشکی داشته باشند و بتوانند در جهت ارتقاء سلامت روانی این دانسته ها را بکار گیرند.

 

 

   دانلود : dr.Shakiba.pdf           حجم فایل 651 KB