گروه روانپزشکی

 

مدیر گروه روانپزشکی آقای دکتر منصور شکیبا  - دانشیار گروه روانپزشکی

  رسالت مدیر گروه :

  گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از گروه های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی می باشد که در راستای تقویت سیاست های دانشگاه در زمینه های آموزش و درمان  بیماریهای روانی فعالیت می نماید . امید است با توجه به پشتکار و بار علمی اعضاء محترم هیئت علمی و استفاده روز افزون از تکنولوژی های نوین و  حمایت های رئیس و معاونین محترم دانشگاه  و دانشکده پزشکی بتوانیم در آموزش دانشجویان پزشکی و دستیاران روانپزشکی با استفاده از فرصت وجود تنوع در بیماران مراجعه کننده و امکانات آموزشی مناسب پزشکان و دستیارانی را تربیت نماییم که دانش کافی در زمینه بیماریهای روانپزشکی داشته باشند و بتوانند در جهت ارتقاء سلامت روانی این دانسته ها را بکار گیرند.

  

   دانلود : dr.Shakiba.pdf           حجم فایل 651 KB

معاونت آموزشی و پژوهشی

محتوای مرتبط