مدیریت داخـلی

 

نام و نام خانودگی:   مســعود خــواجـه

    

شماره موبایل:  09155403110


تلفن مستقیم:    33518356-054


ایمیل:   

 

سـوابق اجـرایی:

  •  کارشناس بازرسی ستاد علوم پزشکی
  • رئیس امور عمومی بیمارستان چشم پزشکی
  • مدیر آموزش بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
  • مدیر داخلی بیمارستان روانپزشکی بهاران

 

 


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط