مدیریت داخـلی


 

نام:    محمد

نام خانودگی:     حاتم مراد

شماره موبایل:   09151490133

تلفن مستقیم:     05433518356

ایمیل:    mmetron-h[at]yahoo.com

 

سـوابق اجـرایی:

·        مسئول دارالقران بیمارستان خاتم در سال 1378

·        سرپرستار بخش ICUدر سال 1380

·        کارشناس دفتر پرستاری دانشگاه از سال 1381

·        سوپروایزر بالینی بیمارستان از سال 1383

·        مدیر خدمات پرستاری بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) از سال 1388

·        ارزیاب کشوری بیمارستان های دوست دار ایمنی بیمار سال 1389

·        کارشناس حاکمیت بالینی دانشگاه از سال 1390

·        مدیر داخلی بیمارستان بوعلی از سال 1392

·        مسئول اعتبار بخشی دانشگاه از سال 1393

·        مدیر داخلی بیمارستان بهاران(baharan.zaums.ac.ir) از سال 1394

 

سـوابق تحصیـلی:

لیسانس پرستاری از دانشکده پرستاری و مامائی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکیکـرمان

   دانلود : معرفی مدیر داخلی بیمارستان           حجم فایل 210 KB